(224) 233 00 29
info@nilcem.com.tr

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Hizmetlerimiz

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevre Görevlisi

GSM (işyeri Açma ve Çalışma) Ruhsatı 

ÇED/Çevre İzni Kapsam Dışı Görüş Yazıları 

Sera Gazı Raporlarının Hazırlanması ve Doğrulatılması

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel etki değelendirmesi, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi”nde kalan faliyatler için ÇED Raporu ve Ek-II “Seçme-Eleme Kriterleri Uygulancak Projeler Listesi”nde kalan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir.

 


 

Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 “Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyetler Listesi”nde yer alan işletmeler çevre yönetim birimi kurmak veya yetkilendirilmiş danışmanlık firmasından hizmet almakla; Ek-2 “Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyetler Listesi”nde yer alan işletmeler bünyesinde en az bir çevre görevlisi bulundurmakla veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından hizmet almakla yükümlüdür.


Çevre Görevlisi Hizmeti kapsamında işletmelerin çevre izin ve/veya lisanslarının alınması, atık yönetiminin gerçekleştirilmesi, işletmelerin yapmakla yükümlü oldukları beyan ve bildirimlerin yapılması, ayrıca Çevre Kanunu kapsamında işletmelerin yükümlülüklerinin takibi ve söz konusu Kanun kapsamında resmi kurumlarda temsil konusunda hizmet vermekteyiz. 

GSM (İş Yeri Açma ve Çalışma) Ruhsatı

Gayri Sıhhi Müesseseler; Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanmaktadır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlem süreci; ÇED izni, açılma ruhsatı, itfaiye izni, çevre izni işlemlerini kapsayarak hizmet vermekteyiz.

 


 

ÇED/Çevre İzni Kapsam Dışı Görüş Yazıları

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen faaliyetler arasında ve/veya Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen faaliyetler arasında bulunmayan işletmeler için söz konusu yönetmelikler kapsamında kalmadığına dair görüş yazılarının alınması konusunda hizmet vermekteyiz. 

 

 Sera Gazı Raporlarının Hazırlanması ve Doğrulatılması 

Sera gazı, atmosferde sera etkisine neden olan, ısı tutma özelliğine sahip, atmosferdeki mevcut ısının atmosfer dışına çıkmasını engelleyen gazlardır. Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), ve Sülfürhekza florid (SF6) gazları sera etkisine neden olan gazlar olup bunlar sera gazı olarak tanımlanmaktadır.
Sera gazları, atmosferde ısı tutma özelliği nedeniyle sera etkisi oluşturarak, küresel ısınmanın temel oluşum nedeni olup dünya iklimi üzerinde tehdit edici özelliği bulunan gazlardır.
Büyük ölçüde sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik Birleşmiş Milletler kuruluşunun direktifinde “Kyoto Protokolü” 181 ülke tarafından imzalanmıştır. Protokol doğrultusunda ülkeler karbon dioksit ve sera gazı etkisine neden olan diğer gazların salınımını azaltmaya yönelik yükümlülükler belirlemiştir.
Söz konusu yükümlülükler doğrultusunda ülkemizde de çalışmalar başlatılmış olup, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 Tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ile Toplam 20 MW ve üzeri anma ısıl gücü olan tesisler, petrol rafinasyon tesisleri, kok üretim tesisleri, metal cevheri işleme tesisleri, klinker üretim tesisleri, çeşitli asit üretim tesisleri, selüloz üretim tesisleri, 20 ton/gün ve üzeri kağıt, mukavva veya karton üretim tesisleri vb. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Ek-1’ inde belirtilen faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlaması ve doğrulanması ile ilgili yükümlülükler belirtilmektedir.
Söz konusu yükümlülük sahibi işletmeler;

    Sera gazı emisyon izleme planı hazırlamak,

    Sera gazı emisyon raporu hazırlamak,

    Hazırlanan raporları Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlara doğrulama işlemini yaptırmak,

    Her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlamak,

ile yükümlüdürler.
Söz konusu yükümlülüklere, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte öngörülen mükellefiyetlerin gereklerine uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uyarınca cezai hükümler uygulanır.

 

Bizden en son haberleri almak için kayıt olun

Nilçem'den en güncel haberleri almak için lütfen e-mailinizi girip Kayıt Ol'a tıklayınız.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×